Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău (ADI ZM Bacău), cod identificare fiscala 23569880, cu sediu pe Calea Dr. Alexandru Safran, nr. 145, cod 600298, telefon 0371/339273; email:diradj@zmbacau.ro, Responsabil Achizitii, telefon 0740-138531 va invita sa participati la procedura de atribuire a contractului de servicii de formare profesionala a managerilor si a angajatilor Primariei municipiului Bacau si a primariilor de comune membre ale asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitatna Bacau, conform caietului de sarcini.
1. Obiectul achizitiei: Servicii de formare profesională a managerilor/angajaților Primăriei Municipiului Bacău și ai primăriilor de comune, membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău (ADI ZM Bacău), și angajați ai Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Bacău, COD CPV 80400000-8 (Servicii de educare a adulţilor şi alte servicii de învăţământ).
2. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica: cerere oferte
Atribuirea contractului se va desfăşura prin respectarea prevederilor legislaţiei in vigoare :
– Ordonanţa de urgenţă nr. 34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii ;
– Hotărârea nr. 925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii .
3. Sursa de finantare a contractului de prestari care urmeaza sa fie atribuit:
– 98 % fonduri nerambursabile
– 2% fonduri proprii
4. Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 10.02.2014
5. Durata contract: 8 luni de la semnarea contractului.
6. Limba de redactare a ofertei: romana
7. Perioada de valabilitate a ofertelor: 90 zile
8. Criterii de calificare:
1. Situaţia personală a candidatului /ofertantului:
a. Eligibilitate – Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006- completarea formularului 1, sau Cazier judiciar al companiei (pentru statele unde e aplicabil);
b. Declaraţie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din OUG 34/2006 – completarea formularului 2;
c. Declaratie privind calitatea de participant la procedura – completarea formularului 3;
d. Declaratie privind evitarea conflictului de interese si neincadrarea in prevederile art.69^1 din OUG 34/2006 actualizata – completarea formularului 4;
e. Certificat de participare la procedura cu oferta independenta – formularul 5.

2. Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare):
Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerţului cu precizarea obiectului de activitate clasificat pe coduri CAEN din care sa rezulte obiectul de activitate al firmei respective.

3. Capacitatea economica si financiara
Informatii privind situatia economico -financiara:
– Declaratie pe proprie raspundere privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani, inclusiv media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani;
Modalitatea de indeplinire
– Se vor completa si prezenta
– formularul 6 – Informatii generale si declaratie privind cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani, inclusiv media cifrei de afaceri globala pe ultimii 3 ani.

4. Capacitatea tehnică şi/sau profesională – se apreciaza in functie de experienta, aptitudini, eficienta si eficacitate. Pentru relevarea acestora se vor solicita:
a) Lista principalelor servicii / activitati prestate in ultimii 3 ani – Formularul 7, continand perioade de prestare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
Justificare: pentru o privire de ansamblu a activitatii operatorului din ultimii 3 ani, precum si pentru activitatea curenta, intrucat in cadrul prezentei liste pot fi trecute si serviciile ce sunt in curs de finalizare.
b) Informaţii privind experienta similara Formularul 8 – se solicita ca ofertantul să fi dus la bun sfarsit, în ultimii trei ani impliniti pana la data termenului limita pentru depunerea ofertei, unul sau mai multe contracte de servicii similare obiectului contractului.
Pentru demonstrarea experientei similare se vor prezenta: copii conform cu originalul dupa certificate / documente emise sau contrasemnate de o autoritate/clientul privat beneficiar, procese verbale la finalizarea serviciilor/ documente justificative care sa ateste finalizaea cursurilor.
Nota: prin formula „servicii duse la bun sfarsit” se intelege:
– servicii receptionate partial;
– servicii receptionate la sfarsitul prestarii (sfarsitul prestarii nu presupune expirarea perioadei de garantie).
c) Declaratie cu privire la efectivele medii anuale ale personalului angajat si ale cadrelor de conducere in ultimii 3 ani – formularul 9;
d) Informatii referitoare la personalul / organismul tehnic de specialitate de care dispune sau al carui angajament de participare a fost obtinut de catre ofertant, respectiv o lista a personalului ce va implicat în derularea proiectului, cu precizarea specializărilor acestora completată în conformitate cu Formularul 10, însoţită de CV-uri completate în conformitate cu Formularul 11, Personalul propus de catre prestator va avea competente in domeniile:

Expert cheie 1 – LIDER DE ECHIPĂ – Coordonator proiect
Calificare:
 Studii superioare universitare absolvite cu diploma de licenta sau superior acesteia.
Experienţă profesională specifică:
– Participarea în cel putin o echipa de formare profesionala in care sa fi avut activitati de coordonare/management

Experti cheie pentru fiecare tip de curs respectiv
1. Manager de proiect
2. Management strategic în administrația publică
3. Managementul schimbării organizaționale
4. Managementul calităţii
5. Expert achiziții publice
6. Comunicare în limba engleză
7. Comunicare organizațională internă în administrația publică
8. Comunicare organizațională externă în administrația publică
9. Protocol instituțional în administrație
10. Permisul european de conducere a computerului ECDL

Calificare:
 Studii superioare universitare absolvite cu diploma de licenta sau superior acesteia.
Experienţă profesională specifică:
• 3 ani în susţinerea de seminarii, cursuri pentru instituţii publice sau de drept public, demonstrată prin prezentarea de recomandari/adeverinte emise de beneficiarii serviciilor care sa ateste participarea în calitate de trainer la seminarii/cursuri sau participarea in calitate de trainer la cel putin un curs in domeniul temei pentru care este propus
• Să deţină competenţe specifice temelor solicitate prin prezentul caiet de sarcini, atestate prin certificate CNFPA/ANC sau echivalent.

Se va solicita prezentarea de:
– copii ale diplomelor de studii şi ale certificatelor profesionale obţinute şi menţionate în CV;
– Declaraţie de disponibilitate (Formularul 12) semnată în original de fiecare expert cheie propus în ofertă;
– Dovada ca persoanele responsabile de prestarea serviciilor sunt angajate cu contract de munca de catre ofertant sau au contract / angajament de colaborare cu acesta.
e) Lista cuprinzând subcontractanţii si specializarea acestora, însoţită şi de acordurile de subcontractare cu specificarea din punct de vedere fizic si valoric a serviciilor subcontractate – Formularul 13
9. Modul de prezentare a propunerii tehnice
Propunerea tehnica: va fi elaborata astfel incât sa rezulte ca vor fi indeplinite in totalitate cerintele aferente Caietului de sarcini.
Astfel se va prezenta:
1. Memoriu tehnic care sa prezinte modul in care vor fi duse la indeplinire cerintele / obligatiile aferente caietului de sarcini respectiv se vor prezenta:
a) Lista activităţilor necesare şi propuse pentru atingerea obiectivelor activităţilor.
b) Resursele folosite corelate cu rezultatele ce urmează a fi obţinute.
c) Graficul activităților.
Ofertanţii trebuie sa facă dovada că au programele de formare solicitate prin prezentul caiet de sarcini autorizate de către ANC și că autorizaţia este valabilă până la data de finalizare a contractului de servicii ce face obiectul acestei proceduri de achiziţii

10. Modul de prezentare a propunerii financiare
Propunerea financiara se va prezenta în lei si euro, pentru intreaga cantitate de servicii solicitata. Modul de prezentare este prezentat detaliat in fisa de date a achizitiei.
Se vor completa Formularul 10 B si anexele solicitate.

Nota: – Ofertantul va elabora propunerea financiara astfel încât aceasta sa furnizeze toate informatiile cu privire la pret, precum si la alte conditii financiare si comerciale legate de obiectul contractului de achizitie publica.

11. Pretul va fi exprimat in lei fara TVA si echivalent euro.
12. Data pentru care se determina echivalenta lei/euro: cursul lei/euro comunicat de Banca Nationala a Romaniei valabil in 10.02.2014.
13. Pretul ofertei este ferm in lei.
o NU se accepta actualizarea pretului contractului
14. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
“pretul cel mai scazut”
15. La oferta de baza:
o NU se accepta oferte alternative
16. Data limita pentru depunerea ofertei: 17.02.2014 ora 10.00.
17. Oferta se va depune la sediul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana BACAU la adresa str. Calea dr.Alexandru Safran nr.145, conform modului de prezentare descris in fisa de date a achizitiei.
Asteptăm cu interes răspunsul Dvs.

Responsabil Achiziții Publice,
George-Bogdan DUȚĂ

Manager de proiect,
Liviu-Costel SCARLAT

 

Documentatia de atribuire:

Model Contract AICI
Formulare 1 AICI
Fisa de date a achizitiei AICI
Caiet de sarcini AICI