CONTEXTUL ANUNTULUI:

In contextul lansarii cererilor de proiecte pentru accesarea fondurilor europene prin Programului Operational Capacitate Administrativa POCA 2014-2020, Axa prioritara – 2. Administratie si sistem judiciar accesibile si transparente, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau intentioneaza sa depuna o  propunere de proiect care vizeaza nevoile de dezvoltare prevazute in acordul de parteneriat pentru Programul Operational Capacitatea Administrativa 2014-2020.

Propunerea de proiect va viza teme de interes, axandu-se pe:

 • cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice;
 • introducerea de sisteme si standarde comune in administratia publica local ce optimizeaza procesele orientate catre cetateni;

Pentru a consolida capacitatea de implementare a propunerilor de proiect, mai sus mentionate, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau  are in intentie selectia de parteneri care sa indeplineasca urmatoarele cerinte minime:

 • Experienta anterioara in implementarea de proiecte finantate din instrumente structurale/ fonduri externe nerambursabile postaderare;
 • Experienta anterioara in cadrul unor parteneriate cu institutii publice/institutii de invatamant;
 • Experienta relevanta in implementarea de activitati de managementul proiectului, in domeniul formarii, activitati de monitorizare/implementare de strategii si politici publice.
 1. PROFILUL PARTENERULUI

Pot fi parteneri in cadrul acestei cereri de proiecte urmatoarele tipuri de institutii, care au expertiza si competentele necesare si dovedite pentru a sprijini realizarea obiectivelor proiectului propus:

 • Autoritati si institutii publice centrale asa cum sunt ele adresate in SCAP;
 • Autoritati si institutii publice locale de la nivelul judetelor si municipiilor;
 • Autoritati administrative autonome;
 • ONG-uri;
 • Parteneri sociali;
 • Institutii de invatamant superior acreditate si de cercetare,
 • Academia Romana.
 1. Dosarul de candidatura va contine:

In copie, semnat, stampilat si certificat conform cu originalul de catre reprezentantul legal:

 1. Statutul organizatiei/actul constitutiv prin care se face dovada ca are ca obiect de activitate desfasurarea activitatilor solicitate.
 2. Documente justificative (diplome, certificate, adeverinte etc.) care sa ateste informatiile despre educatie si formare profesionala prezentate in CV-uri (vezi mai jos, punctul g, cerinta de depunere a CV-urilor expertilor).

 In original:

 1. Declaratie pe propria raspundere ca nu se incadreaza in situatiile de excludere stipulate in documentele de implementare POCA, in conformitate cu Art.114(2) din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunitatilor Europene, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in situatiile prevazute de art. 93 (1), art. 94 si art. 96 (2) din Regulamentul CE Nr.1605/2002;
 2. Declaratie pe propria raspundere (semnata si stampilata de catre reprezentantul legal) prin care isi asuma sa depuna toate diligentele de a asigura resursele financiare si umane necesare in implementarea proiectului, pe toata durata de implementare a acestuia;
 3. Cererea de participare completata si semnata cu precizarea pentru ce tip de partener aplica candidatul (conform formularului anexat);
 4. O descriere a experientei relevante a participantului insotita de documente care atesta ca participantul are experienta relevanta (de exemplu parteneriate,  contracte incheiate sau in curs de derulare);
 5. CV-urile in format Europass in limba romana ale expertilor cheie propusi de participant pentru proiect.
 6. Propunere de proiect care sa cuprinda: scop, obiective specifice, activitati, rezultate estimate, buget estimativ, echipa de implementare/experti.

Dosarul de participare va fi depus in plic/pachet inchis, in doua exemplare – un original si o copie, la registratura Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Zona Metropolitana Bacau , pana la termenul limita de 10(zece) zile calendaristice de la data publicarii anuntului de selectie.

Se va preciza pe plic/pachet: „Dosar de participare la selectia de parteneri pentru proiectele”.

 1. EVALUAREA DOSARELOR DE PARTICIPARE DECLARATE ELIGIBILE

Evaluarea dosarelor de participare declarate eligibile se face conform grilelor de evaluare anexate. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declarati „admisi” participantii care intrunesc un punctaj de peste 75 de puncte. Vor fi declarati „respinsi” participantii care intrunesc 75 de puncte sau mai putin. Vor fi declarati castigatori participantii „admisi” care intrunesc numarul cel mai mare de puncte pentru categoria vizata. In cazul retragerii castigatorului se va putea solicita pentru parteneriat urmatorul participant „admis” pe categoria vizata.

 1. ANUNTAREA SI PUBLICAREA REZULTATELOR

Anuntarea rezultatelor procesului de evaluare si selectie a dosarelor individuale de participare se face in termen de trei zile lucratoare de la data finala de depunere a dosarelor, prin publicarea acestora pe site-ul institutiei, fiind disponibile si la Serviciul de Relatii Publice al institutiei publice.

 1. SOLUTIONAREA CONTESTATIILOR

Eventualele contestatii se pot depune in termen de maxim doua zile lucratoare de la data comunicarii rezultatelor. Rezultatele definitive dupa analizarea contestatiilor vor fi publicate pe site-ul institutiei si prin afisarea la Serviciul de Relatii Publice in termen de maxim trei zile lucratoare de la data solutionarii acestora.

Formular

CEREREA DE PARTICIPARE

Nume solicitant ………………………………………………………………………………………………..

cu sediul in………………………………………………………………………….. [localitatea, strada, sectorul/judetul, telefon/fax] document de infiintare:………………………………. [document care dovedeste infiintarea], cod fiscal nr. …………………………………………, emis de …………………………………………..din data de …………………………….., cont bancar nr. ……………………………………………… deschis la Trezoreria/Banca …………………………………………………., cu sediul in ……………………………………………….…. reprezentat de …………………………………….. in calitate de …………………………………… adresa postala ……………….……….…………………………… telefon………………………………………..……….. e-mail……………………………….., solicit participarea la selectia pentru Partener in cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa POCA 2014-2020, Axa prioritara – 2. Administratie si sistem judiciar accesibile si transparente.

Reprezentant partener:

Semnatura

Data

 

GRILA DE EVALUARE

Nr.

crt.

CRITERIU DE EVALUARE DA NU
1 Solicitantul este eligibil conform specificatiilor POCA
2 Solicitantul are rezultat financiar pozitiv pe cel putin unul din ultimii trei ani fiscali
3 Solicitantul indeplineste toate criteriile de natura institutionala, legala si financiara conform prevederilor din Ghidul Solicitantului CP1
 

 

4

Solicitantul se încadrează în situațiile de excludere stipulate în documentele de implementare POCA, în conformitate cu Art.114(2) din Regulamentul (CE) nr.1605/2002 privind Regulamentul Financiar aplicabil bugetului general al Comunităților Europene, cu modificările și completările ulterioare, precum și în situațiile prevăzute de art. 93 (1), art. 94 și art. 96 (2) din Regulamentul CE Nr.1605/2002

 

Nr. Crt. CRITERIU DE SELECTIE Punctaj maxim Punctaj Acordat
1 Experienta solicitantului in calitate de benficiar/partener/furnizor in domeniul derularii de proiecte finantate din fonduri publice, in ultimii 3 ani:

– 1 proiect in implementare – 5 puncte

– 2 proiecte in implementare -10 puncte

– 3 sau mai multe proiecte in implementare-15 puncte

 

sau

 

– 1 proiect finalizat -5 puncte

– 2 proiecte finalizate -10 puncte

– 3 sau mai multe proiecte finalizate – 15 puncte

15
2 Metodologia prin care se vor asigura resursele operationale, umane pentru a duce la indeplinire activitatile in regiunile tinta din proiect

 

15
3 Calitatea echipei de implementare si a resurselor umane (analiza CV-urile si documentele suport ale expertilor)

 

20
4 Gradul de complexitate al propunerii de proiect prezentate

obiective specifice, activitati, rezultate estimate, buget estimativ, echipa de implementare/experti.

 

 • Corelarea scopului propunerii realizate cu obiectivele ghidului solicitantului POCA CP1 (10 puncte)
 • Corelarea obiectivelor specifice propunerii de proiect cu obiectivele ghidului solicitantului POCA CP (10 puncte)
 • Corelarea activitatilor propunerii de proiect cu obiectivele ghidului solicitantului POCA CP 1 (10 puncte)
 • Corelarea rezultatelor estimate propunerii de proiect cu scopul proiectului (10 puncte)
 • Corelarea bugetului estimativ propunerii de proiect cu activitatile si rezultatele propuse (10 puncte)
 

 

 

 

 

50

 

 

REZULTAT SELECTIE PARTENERI

         In perioada 29.06.2016 – 11.07.2016, A.D.I.Z.M. Bacau a desfasurat procedura de selectie parteneri in vederea depunerii unei Cereri de finantare pe Programul Operational Capacitatea Administrativa, Axa prioritara 2 Administratie publica si sitem judiciar accesibile si transparente, Obiectivul Specific 2.2 – Cresterea Transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice.

         In urma anuntului postat pe site-ul www.zmbacau.ro in data de 29.06.2016, la sectiunea Anunturi, a fost transmis si inregistrat la sediul A.D.I.Z.M. Bacau 1(unu) dosar de participare.

         In urma analizarii documentelor transmise, conform procesului verbal nr.83 din data de 11.07.2016, a fost evaluat si validat dosarul de participare inregistrat si selectat in vederea depunerii unor Cereri de finantare in Programul Operational Capacitatea Administrativa 2014-2020 :

       – ASOCIATIA ALTERNATIVE PENTRU PERFORMANTE